Обезбеђење и контрола квалитета Штампа
О факултету

Факултет обезбеђује квалитет у свим областима своје делатности и организације, у складу са важећим законским и подзаконским актима, посебно оним којима је регулисана област високог образовања, научноистраживачке делатности и радних односа на националном нивоу, као и на нивоу високошколских установа. Органи, стручна и саветодавна тела Факултета, као и сви запослени и студенти одговорни су за спровођење система квалитета на Факултету у складу са својом надлежношћу и са пословима које обављају и улогом коју имају.

Ради праћења квалитета рада Факултета и студијских програма Наставно-научно веће именује Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета из реда наставника, сарадника, ваннаставног особља и студената. Поред тога Наставно-научно веће именује Комисију за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету. У обе комисије представници студената чине 20% чланова.

Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Факултета су описани у Правилнику о стандардима и поступцима за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета спорта и физичког васпитања. Последњу верзију овог Правилника је усвојило Наставно-научно веће на својој седници 19.9.2019.

Правилником се утврђују стандарди и поступци за обезбеђење квалитета у следећим областима: студијски програми, наставни процес, наставници и сарадници, студенти, наставна литература, научноистраживачки и стручни рад, сарадња, ненаставна подршка, ресурси (простор, опрема и др), финансирање, управљање и јавност рада.

Праћење и обезбеђење квалитета врши се поступком самовредновања. Факултет усваја процедуру за спровођење поступка самовредновања засновану на критеријумима и стандардима за самовредновање са конкретизованим задацима за све учеснике у поступку самовредновања установе, студијских програма и услова рада. Aкционим планом утврђује конкретне задатке и задужења за стручне органе, радне групе, органе управљања и пословођење, пре свега активностима на годишњем самовредновању, посебно кроз извештаје о раду свих организационих јединица, већа студијских програма и извештаја о научноистраживачком раду. Годишњи извештаји служе за формирање периодичног извештаја о самовредновању и за спољашњу проверу квалитета. Последњи Извештај о самовредновању односи се на период шк. 2014/15 – 2017/18.


 повратак на садржај  О Факултету 

 

Последње ажурирано субота, 23 новембар 2019 11:19